معرفی

امور گوسفند داری یا رمه داری در ولایت هرات سابقه چندین هزار ساله دارد و هرات یکی از ولایات راعتی-مالداری است که زمانی تولیدات حیوانی آن علاوه بر مشبوع نمودن مصارف داخلی به مقدار قابل ملاحظه یی به خارج از کشور نیز صادر میگردید. چنانچه در دهه پنجاه شمسی سالانه علاوه از پشم، پوست و روده به مقدار قابل ملاحظه یی گوشت به خارج صادر میگردید. بناء ضرورت است تا بخاطر ازدیاد نسل و تولیدات حیوانی یک پروژه گوسفند داری در هرات ایجاد گردد. این پروژه توسط سید عبدالوهاب قتالی به اساس نیازمندی جامعه و اصلاح نسل گوسفندان در نظر گرفته شده است. چون رمه داری و یا گوسفند داری، از جمله مصروفیات و مشغله های عنعنوی مردم ما است و سالانه حدود سه هزار نفر از این طریق امرار معاش میکنند. اکثر دهقانان و مالداران ما از گوسفند داری، علاوه بر تولید شیر، ماست، قروت، پشم و روده، در بخشهای گوشت خوراکی و گوشت قربانی، اکثر ضروریات گوشتی هموطنان ما را از طریق گوسفند داری داخلی مرفوع میکنند. گوسفند داری در افغانستان جایگاه مهمی در اقتصاد محلی داشته زیرا از طریق گوسفند داری کالاهای مهمی مانند پشم، گوشت، شیر و پوست تولید شده که در بازارهای جهانی بسیار ارزشمند هستند. حدود 80 % مردم افغانستان به زراعت و مالداری اشتغال دارند که بیشتر پرورش مالداری در روستاها توسط زنان بپیش برده می‌شود. تولید محصولات دامداری نه تنها زندگی روستایان را بپیش میبرد بلکه نیاز مندی شهرها را تکمیل می نماید. بناعاً دامداری یک شغل و بخش بزرگ از اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهد. در سال 2003 افغانستان دارای 3٫7 ملیون گاو، 8٫8 میلون گوسفند، 7.3 میلون بز، 1٫6 میلون مرکب، 180000 شتر، 140000 شتر، 12٫2 میلون مرغ، مرغابی، فیل مرغ وکوک زری داشت. بطور عموم پرورش گوسفند در اکثر ولایات افغانستان صورت می

گیرد اما بیشتر مردمی که در مناطق کوهستانی و نیمه کوهستانی زندگی میکنند به پرورش گوسفند مشغول هستند. طی چند سال خشکسالی و بیماری، آسیب زیادی به حیوانات افغانستان رسیده است بخصوص به نوع گوسفند و بز در اکثر ولایات تلفات زیادی داشته است. و از طرف دیگر با افزایش جمعیت میل به استفاده از پوست و گوشت گوسفندان نیز به تدریج افزایش یافته است. پرورش گوسفند بطور عموم نیازمند اعمار ساختمانها و تعمیر برای نگهداری از آنها نیست. گوسفندها از نباتاب مختلف تغذیه میکنند و از طریق این تغذیه نباتی، باعث میشوند تا منابع گوشتی مقوی برای ما تبدیل شوند. گوشت گوسفند یکی نیازها و غذاهای مورد نیاز همه انسانها میباشد. همچنین علاوه بر اینکه پوست، گوشت، شیر گوسفند از منابع غذایی مهم ما میباشند همچنین کود حیوانی آن نیز هم یکی از منابع مهمی بوده که برای رشد نباتات از آن استفاده میشود.