سید عبدالوهاب قتالی

رئیس گروپ شرکت های فیضی

سید عبدالوهاب قتالی

رئیس گروپ شرکت های فیضی

سید عبدالوهاب قتالی

رئیس گروپ شرکت های فیضی

سید عبدالوهاب قتالی

رئیس گروپ شرکت های فیضی